g

OSTATNIE PROJEKTY

Ostatnio zrealizowane projekty RC Kraków Wawel

Spokojna Przystań dzieci a idea Rotary

Współpraca pomiędzy Rotary Club Kraków Wawel a Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą Spokojna Przystań w Miękini  trwa już kilka lat. W dniu 21 czerwca 2005 roku został podpisany List Intencyjny, ze strony Klubu przez Prezydenta – Jana Dudka oraz Prezydenta Elekta – Janusza Suszczyńskiego, a ze strony placówki przez Dyrektora – Katarzynę Gałecką. List ten zapoczątkował współpracę, która z roku na rok była wzbogacana przez coraz nowsze, bardziej skuteczne formy pomocy wychowankom placówki w Miękini.  Pierwszy etap pomocy skierowany został na zapewnienie podstawowych bieżących potrzeb wychowanków: artykuły szkolne, chemiczne, higieniczne, a z końcem roku pierwsza ufundowana przez Rotary Club zgodnie z polską tradycją Wigilia dla wychowanków i prezenty świąteczne. To ostatnie zresztą stało się uświęconą już od siedmiu lat tradycją, dzięki której świąteczny stół syci ciało i ducha wychowankom placówki i pokazuje im bogactwo świątecznych dań i oczywiście wyczekiwanych gwiazdkowych prezentów.  Pamiętając o potrzebach zdrowotnych wychowanków bardzo szybko stałym elementem wsparcia stało się coroczne finansowanie szczepień ochronnych przeciw grypie w placówce. Przynosi ono wymierne korzyści wychowankom, a także oszczędza budżet placówki, ponieważ znacznie mniej wydatków przeznaczanych jest na leki.

W kolejnych latach współpraca z Klubem daleko wykroczyła poza materialną pomoc dzieciom i młodzieży przebywającej w placówce w Miękini.  Zarówno przedstawiciele Klubu jak i dyrektor placówki uznali, iż jednym z najważniejszych zadań stojących przed placówką opiekuńczo – wychowawczą jest wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanków oraz wyposażenie ich w jak najwięcej umiejętności i wiedzę, które będą mogli wykorzystać w późniejszym samodzielnym życiu. Stąd narodził się pomysł zorganizowania corocznych wyjazdów dzieci na obóz narciarski do Białki Tatrzańskiej. Jest to jedno z najpoważniejszych przedsięwzięć  ze względu na ogromne koszty związane z wyjazdem na narty tak dużej grupy dzieci (pełny skład osobowy to 24 wychowanków). Pomoc Klubu  w organizacji wyjazdu jest widoczna w kilku sferach: od wyposażenia wychowanków w cały sprzęt sportowy, odzież, odzież ochronną, przez finansowe wsparcie płatności za pobyt  (noclegi i wyżywienie), aż do organizacji bezpłatnego korzystania z wyciągów narciarskich i innych atrakcji zimowych. Bez współpracy z Klubem coroczne wyjazdy na narty byłyby absolutnie niemożliwe do zrealizowania. Efekt tej pomocy nie był widoczny od razu, w pierwszym roku, ale dzisiaj niemal wszyscy wychowankowie placówki czują się na stoku pewnie i bardzo dobrze jeżdżą na nartach. Ten wyjazd bardzo korzystnie oddziałuje również na rozwój emocjonalny wychowanków, gdyż zapewnia im całkowitą anonimowość i pozbawia na ten krótki chociaż czas etykiety „placówki”. Na obozie są po prostu turystami, których na stoku są dziesiątki.

I tym bardziej taka forma pomocy jest cenna, gdyż bardzo trudno pozyskać środki na realizację celów długoterminowych, które można zobaczyć dopiero za kilka lat. Rzadko który sponsor godzi się, by efekt swej szczodrobliwości ocenić dopiero za kilka lat, bardziej pożądane są takie formy współpracy, które widać w tym samym momencie.  To warte jest szczególnego podkreślenia, że wspólne działania Rotary Club Kraków Wawel i placówki Spokojna Przystań w Miękini nie mają charakteru przypadkowego, od okazji do okazji. Jest to działanie przemyślane i nastawione na długoterminowe cele, na budowanie wychowankom doświadczeń, które zostaną im na całe życie i z których będą mogli czerpać długo po tym, jak opuszczą mury placówki. W ten nurt wpisuje się kolejna forma pomocy – wycieczka z okazji Dnia Dziecka oraz trzeci już pobyt dzieci w Zawoi podczas wakacji – całkowicie nieodpłatny, dostosowany terminem do możliwości wyjazdowych wychowanków. Ten wakacyjny turnus trwa jeden lub dwa tygodnie w zależności od możliwości wychowanków i zapewnia im letni wypoczynek w górach, poświęcony na piesze i rowerowe górskie wycieczki, jazdę konną i zwykłą rekreację.  W ramach zwiększania pozytywnych doświadczeń wychowankom placówki  od trzech lat do zwyczaju fundowania wieczerzy wigilijnej dołączył Koncert Kolęd, podczas którego wychowankowie – kolędnicy są gośćmi Klubu. Ta impreza wpisała się już w atmosferę Świąt w placówce na stałe, jest specjalnie przez dzieci przygotowywana i oczekiwana. Bezpośredni kontakt członków Klubu i wychowanków  wpływa niezwykle pozytywnie na tych ostatnich.  Pokazuje im nieco inny świat, w którym kwestią zwykłą jest sukces zawodowy, motywacja do rozwoju osobistego, wysoki stopień kompetencji osobistych i zawodowych, a to z kolei może stać się źródłem inspiracji w ich własnym prywatnym życiu, ich dążeniach i aspiracjach. W ostatnim roku Koncert Kolęd wzbogaciło zwiedzanie Teatru Słowackiego w Krakowie, a później na specjalne zaproszenie dyrekcji Teatru Słowackiego młodzież mogła nieodpłatnie zasiąść na widowni i obejrzeć spektakl teatralny. Wyjątkowa przychylność osób zarządzających Teatrem jest warta szczególnego podkreślenia. Jest to kolejny etap wzmacniania rozwoju, tym razem kulturalnego, wychowanków placówki.

W ostatnim czasie przymierzamy się do najpoważniejszego projektu podczas naszej współpracy. Związany jest on z edukacją naszych wychowanków i koniecznością wyrównywania ich szans edukacyjnych i potem na rynku pracy, aby mieli większe szanse na prawdziwie samodzielne życie. Powołanie Funduszu Edukacyjnego dla wychowanków placówki Spokojna Przystań w Miękini jest najnowszym i najodważniejszym wspólnym wyzwaniem. Projekt ten z założenia nastawiony jest na odległe w czasie efekty, których być może nie będą mogli zauważyć nawet pracownicy placówki, ponieważ w największym stopniu z tego edukacyjnego kapitału wychowankowie placówki skorzystają dopiero po jej opuszczeniu. Fundusz ten mógłby być przeznaczony na wielorakie działania, między innymi: systematyczne korepetycje przedmiotowe i językowe, dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków, również poza placówką, (udział w kursach, zajęciach, organizacja konkursów itp.), wyjazdowe warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin, stypendia i nagrody dla najzdolniejszych wychowanków.

Mądra i długoletnia współpraca, która nie wyczerpuje i nie nuży, a wręcz wzbogaca każdą ze stron jest skarbem wartym specjalnej troski. Tę współpracę, która połączyła członków Rotary Club Kraków Wawel i wychowanków placówki Spokojna Przystań w Miękini w 2005 roku i która była kontynuowana przez ponad siedem lat można nazwać drogocennym skarbem. Chcemy go wspólnie pielęgnować przez kolejne lata.

Katarzyna Gałecka                                                                                    Janusz Suszczyński

POW Spokojna Przystań w Miękini                                                                     RC Kraków-Wawel

2018 – Profesjonalny skaner dla Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie

Digitalizacja zbiorów Biblioteki Lwowskiej ruszyła…!

W dniu 9 czerwca br., w czytelni Biblioteki Naukowej Uniwersytetu im. Ivana Franko we Lwowie, miała miejsce oficjalna uroczystość przekazania na ręce dyrektora Biblioteki Vasyla Kmeta nowoczesnego skanera firmy Zeutschel, wraz z profesjonalnym oprzyrządowaniem, o wartości 38 000 EUR. Skaner ten, będący wynikiem realizacji międzynarodowego projektu zainicjowanego przez RC Kraków Wawel. RC Lviv Ratusha i RC Berlin Brucke der Einheit przekazali prezydenci tych klubów, a mianowicie Andrzej Tekiel, Oleg Kutsakh i Reiner Sahm. Wydarzenie to zbiegło się z obchodami XV-lecia Rotary Klubu Lviv Ratusha i dzień 9 czerwca był świętem całego ruchu Rotary we Lwowie.  

Historia projektu sięga do wiosny roku 2016, kiedy to RC Lviv Ratusha zaprosił jako quest-speakera dyrektora biblioteki. Bilateralne kontakty klubów Polski i Ukrainy, inicjowane jeszcze przed podziałem dystryktu 2230, zaowocowały podjęciem decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu i uruchomiły proces poszukiwania dostawcy sprzętu oraz kolejnych współuczestników. Mając na względzie fakt, że zbiory Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego są skarbnicą rękopisów, map, starodruków, książek i gazet wydanych w prawie każdym języku Europy, liczyliśmy na pomoc i zaangażowanie się również klubów  zagranicznych.

Oficjalne rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu ogłosiliśmy podczas XX-lecia naszego klubu w czerwcu ub. roku. I rzeczywiście na nasz apel odpowiedziały: RC Grudziądz Centrum, tak licznie uczestniczący w uroczystości we Lwowie, RC Kraków-Centrum, którzy jako pierwsi zadeklarowali wsparcie projektu, RC Łódz-Centrum oraz RC Belluno z Włoch, niemieckie klubom RC Hamburg-Bergedorf, RC Hannover-Leineschloss i RC Idar-Oberstein. Dołączyły też firmy CRH Materials Polska i UZIN UTZ Polska oraz prywatnie prezydent RC Berlin Brucke der Einheit – Reiner Sahm i Romuald Loegler, obecnie prezydent naszego klubu. Ostatnim ofiarodawcą, który dołączył do projektu, byli aktorzy kabaretu Piwnica pod Baranami, którzy w maju, podczas charytatywnego koncertu, wystąpili za symboliczną złotówkę pozwalając pozyskać nam dodatkowe środki z rozprowadzonych cegiełek. 

Lwów, 730-tys. miasto, leżące na zachodzie Ukrainy, założone zostało ok.1250 roku. Przez mijające wieki ten rejon Europy znajdował się kolejno w granicach Rusi Kijowskiej, Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, Królestwa Węgier, Królestwa Polskiego (Rzeczypospolitej Obojga Narodów), Monarchii Austro-Węgierskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Związku Radzieckiego i obecnie Ukrainy. Przez ponad 7 wieków swego istnienia Lwów był miastem wielo-narodowym, -wyznaniowym i -kulturowym.

Wielowiekowe zbiory Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego, liczące ponad 3,5 mln woluminów, zostaną po przeprowadzeniu procesu digitalizacji, udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom poprzez serwery Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności. Dokumenty zgromadzone były przez 409 lat istnienia Biblioteki ulegają niszczeniu w związku z upływającym czasem i postępującym procesem zakwaszania papieru. Dotyczy to szczególnie zbiorów z XIX i początku XX wieku. Jedynym ratunkiem dla zachowania tej wielo-kulturowej spuścizny historycznej Europy jest właśnie zabezpieczenie dokumentów i ich digitalizacja.

Droga do Lwowa poprzez granice, urzędy celne, skarbowe, firmy spedycyjne i fundację New Country na Ukrainie, co umożliwiło zwolnienie z tamtejszych opłat celnych i podatkowych, była długa i wyboista. Cel został jednak osiągnięty i jak zwykle w takich przypadkach nagrodą był uśmiech na twarzach wszystkich uczestników i nasza ogromna satysfakcja. I tą też drogą składamy wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu gorące podziękowania za wzięcie udziału w tym szczytnym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że zarówno ten projekt i kolejne podobne projekty międzynarodowe będą chlubą Dystryktu 2231.

koordynator projektu Marek Wcisło,

RC Kraków-Wawel

2014 – Wyposażenie Przychodni dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów przy ul. Smoleńsk w Krakowie

W trakcie kadencji kontynuowaliśmy, przygotowany w poprzedniej  kadencji, międzynarodowy projekt, tzw. Matching Grant, realizowany na rzecz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, kierowanego przez prof. dr hab. Zbigniewa Chłapa. W ramach tego grantu zgromadzono środki o łącznej kwocie 13 tys. dolarów pochodzące z następujących źródeł;

  • RC Kraków Wawel                2 000 $
  • RC Hamburg Bergedorf        3 000 $
  • RC Avesnes-Sur-Helpe            500 $
  • RC Maubeuge                          500 $
  • Dysryct 2230                         2 000 $
  • The Rotary Foundation          5 000 $

Rzeczywisty udział naszego klubu był znacznie większy z uwagi na wymóg właściwej proporcji środków pochodzących z klubu inicjującego i pozostałych klubów uczestniczących w projekcie. Uzyskane środki zostały przeznaczona na zakup wyposażenia nowej jednostki Stowarzyszenia Lekarze NadzieiPrzychodni dla Osób Bezdomnych, Ubogich i Migrantów w Krakowie przy ul. Smoleńsk 4. W okresie październik – grudzień 2013 r. zrealizowano zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego na łączną kwotę 41 193,30 zł. Zakupiony sprzęt był sukcesywnie przekazywany do przychodni. Przedstawiciele klubu uczestniczyli w uroczystym otwarciu całego obiektu w którym mieści się przychodnia, a następnie w uroczystości formalnego przekazania sprzętu, połączonej ze spotkaniem z kierownictwem Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, z personelem przychodni oraz kilkudziesięcioma wolontariuszami, w większości młodymi lekarzami i studentami medycyny. Realizacją tego grantu zajmował się kol. Andrzej Sułkowski, sprawami finansowymi  kol. Bogusław Kaczmarczyk. Bardzo dziękujemy kolegom za duży wysiłek i pomyślne zakończenie tego projektu.

2011 – Kardiomonitory dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miechowie

MIECHÓW. Cztery kardiomonitory służą pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miechowie. Zostały przekazane przez krakowskie Rotary Cluby i kluby francuskie. Koszt sprzętu to ponad 64 tysiące złotych.

Marian Tambor, dyr. ds. lecznictwa miechowskiego szpitala, podkreśla, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest bezwzględny w przypadku wymogów, jakie szpitale muszą spełniać. Jednym z nich jest odpowiednie wyposażenie, w sprzęt medyczny, Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. – Nie wyobrażam sobie, by miało nie być SOR-u w terenie, w którym dochodzi do wypadków komunikacyjnych i rolniczych – mówi. Nie ukrywa, że między innmi dzięki pomocy Rotary Club Kraków-Wawel, -Wanda, -Wyspiański i -Centrum oraz klubów francuskich miechowski SOR spełnia standardy.

– Wszystko zaczęło się od rozmowy z konsulem Jerzym Drożdżem, honorowym obywatelem Miechowa, który skontaktował nas z nieżyjącym już dziś Marcelem Stefańskim, szefem Rotary Club we Francji. Zwrócili się o wykaz sprzętu potrzebnego szpitalowi, później zbierali pieniądze i wreszcie mamy finał – przypomina Krzysztof Świerczek, przewodniczący komisji zdrowia Rady Powiatu.

Dyrektor Marian Tambor zaznaczył, że szpital postanowił umieścić w holu SOR-u tablicę informującą o tym, kto ufundował kardiomonitory.

Podczas jej odsłonięcia obecni byli przedstawiciele Rotary Club Kraków-Wawel – Janusz Kahl i Zbigniew Szymanowski oraz Janina Modelska-Zielonka z Rotary Club Kraków- Wanda. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele władz powiatu, na czele ze starostą Marianem Gamratem.

LOGO rotary