g

DYSTRYKT 2231

Dystrykt 2231

Dystrykt jest jednostką terytorialną Rotary najniższego szczebla, zrzeszającą kluby Rotary znajdujące się w jego obrębie.

Celem dystryktu jest koordynowanie współpracy klubów Rotary na terenie kraju oraz klubami Rotary działającymi za granicą, a w szczególności w zakresie realizacji projektów humanitarnych i edukacyjnych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, zjazdów, zlotów, wycieczek, pobytów szkoleniowych, zawodowych i turystycznych, wymian młodzieży i dorosłych, spotkań koleżeńskich, zawodów sportowych, spotkań hobbystycznych oraz innych zadań wynikających z celów Rotary International zdefiniowanych dla dystryktu w zakresie:

Organem wykonawczym w Dystrykcie jest Zarząd, na którego czele stoi Gubernator. Pomocą w realizacji służą Zarządowi w poszczególnych regionach Dystryktu Regionalni Przedstawiciele Gubernatora.

W ramach dystryktu działa szereg Komitetów, kierowanych przez przewodniczących. Komitety realizują zadania w określonych obszarach działalności Rotary. Szczególną rolę pełni Komitet Rotary Foundation (District Rotary Foundation Committee – DFRC), zapewniający finansowe wsparcie ze środków Rotary Foundation dla projektów zaliczanych do priorytetowych w politykach Rotary International i wspomaga organizacyjnie oraz merytorycznie kluby Rotary w ich realizacji.

ZARZĄD DYSTRYKTU

Marek Wcisło

Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2023/2024
RC Kraków Wawel

Krystyna Baj-Pawluk

DGE – Gubernator Elekt w kadencji 2023/2024
RC Gorzów Wielkopolski

Piotr Jankowski

IPDG - Gubernator Dystryktu 2231 w poprzedniej kadencji 2022/2023
RC Koszalin

Janusz Potępa

Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation w kadencji 2018/2019, Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 2013/2014 RC Kraków Wawel

Nina Kozłowska

Przewodnicząca Komitetu Finansowego / Finance Chair RC Warszawa Żoliborz Skarbnik Dystryktu

LOGO rotary