g

DYSTRYKT 2231

Dystrykt 2231

Dystrykt jest jednostką terytorialną Rotary najniższego szczebla, zrzeszającą kluby Rotary znajdujące się w jego obrębie.

Celem dystryktu jest koordynowanie współpracy klubów Rotary na terenie kraju oraz klubami Rotary działającymi za granicą, a w szczególności w zakresie realizacji projektów humanitarnych i edukacyjnych, organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, zjazdów, zlotów, wycieczek, pobytów szkoleniowych, zawodowych i turystycznych, wymian młodzieży i dorosłych, spotkań koleżeńskich, zawodów sportowych, spotkań hobbystycznych oraz innych zadań wynikających z celów Rotary International zdefiniowanych dla dystryktu w zakresie:

  • a) prowadzenia i propagowania działalności społecznej o skali ogólnokrajowej i światowej rozwijania i propagowania wzajemnych kontaktów osobistych w służbie dla społeczeństwa,
  • b) kształtowania i pielęgnowania wysokiego etycznego poziomu zawodowego członków klubów w ich działalności gospodarczej i społecznej,
  • c) propagowania wśród członków dystryktu i członków klubu idei służby dla społeczeństwa,
  • d) podejmowania działań na rzecz porozumienia między ludźmi wszelkich zawodów połączonych ideałami działalności społecznej, jak również między narodami w celu osiągnięcia trwałego pokoju,
  • e) popularyzacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków oraz kultywowania tradycji rotariańskich,
  • f) inicjowania, organizowania i prowadzenia działalności charytatywnej przez udzielanie pomocy chorym, szpitalom, ośrodkom pomocy społecznej a w szczególnych przypadkach również członkom klubów Rotary,
  • g) udzielania pomocy uczącej się młodzieży,
  • h) organizowania i sponsorowania szkoleń kursów, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, seminariów itp,,
  • i) współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
  • j) współdziałania z władzami, instytucjami oraz organizacjami, zainteresowanymi działalnością dystryktu lub Rotary.

Organem wykonawczym w Dystrykcie jest Zarząd, na którego czele stoi Gubernator. Pomocą w realizacji służą Zarządowi w poszczególnych regionach Dystryktu Regionalni Przedstawiciele Gubernatora.

W ramach dystryktu działa szereg Komitetów, kierowanych przez przewodniczących. Komitety realizują zadania w określonych obszarach działalności Rotary. Szczególną rolę pełni Komitet Rotary Foundation (District Rotary Foundation Committee – DFRC), zapewniający finansowe wsparcie ze środków Rotary Foundation dla projektów zaliczanych do priorytetowych w politykach Rotary International i wspomaga organizacyjnie oraz merytorycznie kluby Rotary w ich realizacji.

DG Małgorzata Wojtas

Gubernator Dystryktu D2231 w kadencji 2019/2020 RC Szczecin International

IPDG Łukasz Grochowski

IPDG - Gubernator Dystryktu 2231 w kadencji 2018-2019, Wicegubernator 2019-2020

Janusz Koziński

DGE - Gubernator Elekt w kadencji 2019/2020 RC Warszawa

PDG Janusz Potępa

Przewodniczący Komitetu Rotary Foundation w kadencji 2018/2019, Gubernator Dystryktu 2230 w kadencji 2013/2014 RC Kraków Wawel

Nina Kozłowska

Przewodnicząca Komitetu Finansowego / Finance Chair RC Warszawa Żoliborz Skarbnik Dystryktu

LOGO rotary